De stichting heeft ten doel het kerkgebouw met het naastliggende park en begraafplaats als waardevol cultureel erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden.

Daarnaast wordt het kerkgebouw – als multifunctioneel dorpshuis - dienstbaar gesteld aan de inwoners ten behoeve van allerlei cultureel, maatschappelijke activiteiten. Bovendien biedt het ruimte aan de geloofsgemeenschap voor het houden van vieringen.


De stichting wil haar doel verwezenlijken door:

  • Het in eigendom verkrijgen van het kerkgebouw (29 juni 2018 gerealiseerd).
  • Door het stichtingskapitaal te benutten ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en beheer van het kerkgebouw, het park en de begraafplaats.
  • Het werven van gelden in de vorm van donatie, subsidie, erfstelling, legaat, schenking of andere baten.
  • De verhuur van ruimte op de toren aan internetproviders voor antennes ter versterking van hun netwerk.
  • Samen met de inwoners van Megchelen initiatieven te ontplooien om invulling te geven aan het gebouw en exploitatie ervan.